"ROSERA": 10+2 NAGAR PANCHYAT ROSERA 10 TIMES MERIT LIST


$2 mPp  ekf/ed f'k{kd  fu;kstu 2012   
¼dSEi    gsrq½ vafre es/kklwph]  uxj  iapk;r] jkslM+k

 
dz0 la0
 
izkfIr la[;k
 
 
uke
 
 
firk@ifr  dk uke
 
 
irk
 
 
tUe frfFk
 
 
dksfV
 
 
eSfVªd
 
 
baVj
 
 
Lukrd
 
 
LukrdksÙkj
 
 
oh0,M0
 
 
vkSlr
 
STET
vad
 
STET  Øekad la[;k
 
lhV
osVst
 
izfV"Bk osVst
 
dqy es/kk vad
 
1
 
29
 
vfHkjatu  dqekj
 
enu jk;
 
vehjxat] /keZiqj]
leLrhiqj
 
15/4/1977
 
GEN
 
76.33
 
67.77
 
50.86
 
64
 
81.4
 
68.07
 
98
 
2419118024
 
2
 
5
 
75.07
 
2
 
4
 
fofiu  dqekj  flag
 
jesUnz iz0  flag
lkfgr]fo|kifruxj]
leLrhiqj
 
1/12/1977
 
GEN
 
62.11
 
78
 
75.34
 
58.12
 
81.5
 
71.01
 
94
 
2401115164
 
2
 
0
 
73.01
 
3
 
17 (T)
 
'k=qUt;  oekZ
 
'k=q/ku  iz0   oekZ
jken;kyquxj]jeuk]
eqt¶Qjiqj
 
27/12/1984
 
GEN
 
69.4
 
68.55
 
63.91
 
61
 
74.74
 
67.52
 
106
 
1630118050
 
4
 
0
 
71.52
 
4
 
39 (T)
 
dqekjh  vuqie
 
/keZukFk  flag
 
flykSr] eqt¶Qjiqj
 
24/6/1982
 
GEN
 
67.85
 
61
 
57.33
 
61
 
64.2
 
62.27
 
85
 
1626118168
 
2
 
5
 
69.27
 
5
 
10 (T)
 
eks0  bejku
 
eks0  lQhd
 
lRlxuxj]'kksj/kkjh]x;k
 
5/1/1983
 
EBC
 
43
 
46
 
50.93
 
73.45
 
55.7
 
57.81
 
82
 
3129118153
 
0
 
5
 
58.81
 
6
 
59/UT
 
jrh'k dqekj
 
'kf'k  Hkw"k.k   flag
 
fogkj 'kjhQ]  ukyUnk
 
2/7/1976
 
BC
 
67.55
 
75.66
 
59.4
 
72.9
 
UT
 
68.87
 
97
 
2601115399
 
2
 
5
 
75.9
 
7
 
22
 
f'koczr  dqekj
 
egs'oj iz0  ;kno
ejkZ  tho] egqyh]
eaxyx<+]leLrhiqj
 
2/11/1987
 
BC
 
71
 
68.11
 
60.66
 
74.79
 
UT
 
68.64
 
101
 
2421118734
 
2
 
5
 
75.64
 
8
 
86/UT
 
ukxef.k Hkw"k.k
 
jke vuqxzg  flag
 
dBokM+]  x;k
 
15/10/1980
 
BC
 
73.8
 
57.66
 
68.25
 
68
 
UT
 
66.92
 
94
 
3101115452
 
2
 
5
 
73.92
 
9
 
70/UT
 
jatu dqekj
 
jktdqekj
 
'ksj?kkVh]  x;k
 
22/10/1988
 
SC
 
74
 
64.6
 
62.05
 
62.4
 
UT
 
65.76
 
85
 
3131118404
 
2
 
5
 
72.76
 
10
 
18 (UT)
 
jkds'k   dqekj   pkS/kjh
 
cnzh  uk0   pkS/kjh
 
iVsy Hkou]vkjk]   Hkkstiqj
 
22/12/1986
 
BC
 
71
 
54.22
 
62.53
 
75.11
 
UT
 
65.71
 
86
 
2726118183
 
2
 
5
 
72.71
 
 
fo"k;&  dEI;wVj  lkbal        in& 1 UR
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vafdfd; Hkwy   laHkkfor   A
 
 
dqy vkosnd& 10
 
 
page-13

Ads top Article

Ads middle Article 1

Ads middle Article 2

Ads bottom Article